پنجشنبه 11 خرداد 1402

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی-شهرستان اسکو- شهر اسکو- فرمانداری

تلفن:
041-33225281

دورنگار:
041-33223489

کد پستی:
5351853755

ایمیل:
f.osku@ostan-as.ir